Autisme

 

 

Always

Unique

Totally

Interesting

Sometimes

Mysterious

©©©

Hva er autisme?

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som spesielt rammer utviklingen av sosial funksjon, språk og kommunikasjon. Personer med autisme har en tendens til å oppføre seg på en stereotyp og repeterende måte og viser ofte særegne reaksjoner på omgivelsene. Autisme er vanligvis til stede fra fødselen av, og symptomer på autisme blir vanligvis synlige i løpet av et barns tre første leveår.

Kommunikasjon med andre mennesker og evnen til å fungere sosialt er avgjørende for all læring i barnealderen, noe som fører til at denne utviklingsforstyrrelsen også rammer andre funksjoner. En regner med at vanskene er livslange, men senere års forskning viser at tidlig tilrettelegging av læringsmiljøet bidrar til at barn med autisme forstår sine omgivelser og fungerer bedre.

Symptomene ved autisme varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemming, mens andre har gode intellektuelle evner. Avvikende sosial utvikling og redusert evne til å forstå andre mennesker er ofte de mest framtredende trekkene blant de som har normal problemløsningsevne.

Den store variasjonen i symptombildet har ført til at en omtaler autisme som ”autismespekterforstyrrelser”. To forstyrrelser i dette spekteret er barneautisme og Asperger syndrom. Personer som har likeartede vansker med hensyn til språk og sosial kompetanse, og som har lite fleksibilitet i sin væremåte, men som ikke tilfredsstiller kriteriene for noen av de spesifikke undergruppene, omtales ofte som atypisk autisme, uspesifikk autismespekterforstyrrelse eller PDD-NOS ("pervasive developmental disorder not otherwise specified").

Forskjeller i befolkningen

Statistikken viser at autisme forekommer innenfor alle sosiale og etniske grupper. Flere gutter enn jenter utvikler autisme, men forholdet mellom kjønnene varierer med alvorlighetsgraden. For barn som har en omfattende generell utviklingsforsinkelse i tillegg til autisme, er det like mange gutter som jenter som rammes. Hos de som har bedre språklig evne og større intellektuelle ferdigheter, for eksempel Asperger syndrom, er det åtte ganger flere gutter enn jenter som rammes.

Behandling

Ingen behandling kan kurere autisme i dag, men behandling kan likevel hjelpe mennesker med autisme og deres familier til å tilrettelegge hverdagen. Særlig kan man øke barnets evne til å kommunisere med andre mennesker. Individuelle behandlingsopplegg som begynner så tidlig som mulig, og som har fokus på kommunikasjon, gir mennesker med autisme den beste muligheten til å gjøre framskritt. For å oppnå best mulig resultater, bør behandlingen starte før barnet er to og et halvt til tre år. Også store barn og ungdommer kan ha stor nytte av optimalt tilrettelagte livsbetingelser. Når det gjelder behandling og tilrettelegging, er det stort behov for forskning.

©©©

Mitt barnebarn Lars Jørgen har autisme og jeg elsker han

 

 

 

Meny

©Gerd Eva